Wir beobachten das Schweizer Parlament
DE FR

Olivier Français (1955)

Nationalrat 2007 - 2015, Ständerat 2015 - 2023 FDP.Die Liberalen Kanton Waadt Conseil des états

Statistiken zum Nationalrat